OWLMAN
              `yMmhyyyyyyyyyyyyyshdyyyyyyyyyyyyyyyyydyyyyyyyyNMNNMNmmmmmNMNh/      
           .:///:yMmyyyyyyyyyyyyyyyyydmhyyyyyyyyyyyyydhyyyyyyyyyyNmyyyyyyyyyyhmMm+     
         .+hNmmmmmNMMyyyyyyyyyyyyyyyyyyyMhhddhyyyyyyyyyyhhyyyyyyyyyymyyyyyyyyyyyyymMd.    
        .yNNdyyyyyyyhNyyyyyyyyyyyyyyyyyyymyyyydmyyyyyyyyyyydyyyyyyyyyhhddyyyyyyyyyyydMm.   
       /NMdyyyyyyyyyyyNhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyMyyyyyyyyyyyhyyyyyyyhdhs/:mdyyyyyyyyyydMh   
   `o+  +MNyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyNyyyyyyyyyhhyyyyyyhho:----:mdyyyyyyyyyhNMo   
   yMN  .NNyyyyyyyyyyyyyhhhdddddddhhyyyyyyyyyyyyymhyyyyyyyhhyyyyyyhh/--------/mhyyyyyyyyhhMN`  
   oMMM` sMhyyyyyyyyhdmdys++//////odMNmhhyyyyyyydNdhhddddmmdhyyyyhdo-----------/NyyyyyyyhhydMo  
  `NNNM+ NNyyyyyyydmy/.`    `/dNdo::odhyyhddhso++/////++osyhmh:-------------ymyyyyyhyyyyMd  
  :MdmMm MdyyyyyhNs.      :dNy/:/:--:hhys+----------------ds----------o----+NhhhyyyyyyyNm  
  -MdhMMy/MmyyyydN/      `oNh+osoohy-------/---------------/-----------y----+myyyyyyyyyyNm  
  `MNyhNNNNmyyydM/      `yMyss:---:s:-----o:--------------------------:o----+myyyyyyyyyyMd  
   yMhyyyyyyyyhMm      sMhh/-------------+:d-------------------------s-----ydyyyyyyyyymMo  
   .NNhyyyyyyydMd      :MN:----------------:m:-----------------------o/-----NyyyyyyyyydMN`  
   :NNhyyyyyyyMM`     hMh::----------------/yhyyssoo/--------------s/-----ydyyyyyyyyhMM+   
    -hNNdhyyyhMN`     MM+d:-------------------:////:-------------/y/-----sdyyyyyyyyyyhNd:  
     -ohdmddds-     `MM+M:----:ys--------s/--------------------oo-----:yhyyyyyyyyyyyyydNs` 
       ``        MM/Mo--:odo--------/Md---------od:-------+:----:shyyyyyyyyyyyyyyyyhMh` 
   `...``         dM/dNhhdy:---------/MM-------+dd/------------/ydhyyyyyyyyyyyyyyyyyymMo 
   /mMNNNdhs/.`      .omMyomMh/------------mMh----+dNs-----------:shdyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhdMm 
  :MMhdmdddmNNm:     +Ndo++syddhhys/--------/NMmhhmNs:----------/yhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhyyMN 
  hMdssyhdmdydM-    :Mh----------------------/dNmh+-----------:hdyyyyyyyyyhhyhhyyyyyyhhhyyyhMd 
  dMyssssssssNm`    sM/---++---------------------------------omhhhyyyyyyddyyyyyyyhhhyyyyyyymMo 
  sMysssssssyNMNdyso+/:.sMy-------------------------------------ymyyyyhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyydMN` 
  :MNhyssssssyhdmdmNNMMMMMMo-----------------------------------smyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyydMM: 
  -Nm+ohdddddddddNhhmdddddddNd:--------------------------------:NyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyydMN:  
 `NN--:o/--------+ymMMNdmmNMooo:-------------------------------omyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyNMh.  
 sMy----:/++++///---/NM- `odhs+-------------------------------sdyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyydMm/   
 `NM+-----------------dM/   -sdNhs+:------------------------/sdmyyyyyyyyyyydNmmmdhyyyyydNNo`    
 :MM:-----------------NM`    ./shmNdhyso++////////++:--+yys:.mdyyyyyyyyyyNhyyyyhdmdmMmo.     
 -MM---::::::::::::---Md       `.:+sdMMMMMMMdo//::+yyo:....:MmhyyyyyyyyymdddddddmMm.      
 +MhyyyysssssooosssysyMh         :mMMMNhoyd--/ss+-.......ymNNyyyyyyyyyyyyyyyyyymNd`     
 NN..................-MN        oNMMy+-..:dmmo-........-dNmdyyyyyyyyyyyyyyyyyyhymM:     
 NM:..................dMo       sMNmd.-/sdddhdNy.......+mNNdyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhyNM-     
 sMs...::.............+MMo.     `:yMNymdso:ymyyyymmh-...:hNNyMyyyyyyyyyyyyyyyyyhdhymMy  :-   
 .MN-./os-.........:oys+dMmy+////oshhNMMdhNd:..:Nyyyhy-sh.-ydmNyyMhyyyyyyydhhhhhhhhyyhNMh` `sNs   
 yMy..:-......:+sso/-.../shdmmdhyo:sNhmNmmy....yNddo...hhdyhmdmmmmyyyyyyyhyyyyyyyyydMmo` /dMM/   
 `mM+.....:/oyo/-...........--....+Nhohmshm...omhym-...-s/hdssmmohmhyyyyhyyyyyyyyymymh.:hNNNm    
  -mNo:/oso+:....................:Ndo+sNsyM:./Nyyymo....-hmysddo+oyNNdhyyyyyyyyyyyms+NmNmhdM:    
  .sNN+-........................hmo++oNhdNh.mhyyyhd...-dhdNmho++++ymhdddhhyyyyyyyyhhhhyymMo    
   -mm/.......................-My++++dNhhMyNyyyyyM:.:mdshms++++++ohy-://+oMyyyyyyyyyydNNo     
    .yNy-.....................oNo++++sNssNMmyyyyyNysdmmmho++++++++ohd+....ydhyyyyhhhohM+     
     :hmy/-.................:dd++++++hmhmMNyyyydNmyydds++++++++++++hMs..../osso+/-..-Nd`     
      :ymmho/:---...---:+shmMy++++++omNyhMmhmmhyNdds++++++++++++++dNNh-.............+Ms     
       `/sdNNmmdddddddho/.+My+++++++ommshNdysydmyo+++++++++++++++Nomoh-.............hM-    
         `.:://::-.   +Mh++++++++omNhMshmdso++++++++++++++++oM-ys-..............-Md    
                /Md+++++++++ohNMmhs+++++++++++++++++++oM.-m-............../MN    
                -Mm+++++++++++oho+++++++++++++++++++++oM:.-.............-oNm:    
                `MMo+++++++++++++++++++++++++++++++++++No.............:sNNs`     
                 dMy+++++++++++++++++++++++++++++++++++hm..........:sdMd+`      
                 +MNo++++++++++++++++++++++++++++++++++oMo....../ymMNs- OwlMan
            
OwlMan.Neocities.org/img/More/Pinkie_Pie_Pipe.png
OwlMan.Neocities.org/HTML_Colour/Pinkie_Pie.html
OwlMan.Neocities.org/img/More/Matrix_Pie.png